Idee alternatieve opstelling windmolens Zwartenbergerweg

22-02-2019

We onderzoeken een alternatieve opstelling voor windmolens in het gebied Zwartenbergerweg in de gemeente Emmen. Daarover hebben we alle omwonenden binnen 2000 meter van de door ons beoogde windmolens per brief geïnformeerd.

Door deze alternatieve opstelling zouden de beoogde windmolens dichter bij woningen kunnen komen dan de Structuurvisie Windenergie van de gemeente Emmen voorschrijft (500 meter tot individuele woningen en 1100 meter tot woongebieden). In de brief aan omwonenden benadrukken we daarom ook dat er nog geen besluiten over ons idee zijn genomen.

Klik hier voor een plattegrond waarop deze alternatieve opstelling staat aangegeven, inclusief lijnen die de afstanden tot woningen duidelijk maken.

Aanleiding: Verdrag van Meppen
De reden dat we een alternatieve opstelling onderzoeken, is het Verdrag van Meppen. Volgens dit verdrag uit 1824 mogen er geen bouwwerken te dicht bij de grens tussen Nederland en Duitsland staan. Het aangewezen gebied voor windmolens in het gebied Zwartenbergerweg bevindt zich volgens dit verdrag te dicht bij de grens. Daarom zijn windmolens hier niet mogelijk, tenzij er een grensoverschrijdend elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd (SEREH-project). Met dat netwerk kunnen Nederland en Duitsland energie uitwisselen. Als dit netwerk er komt, kunnen de betrokken overheden ontheffing verlenen op het Verdrag van Meppen en kunnen windmolens dichterbij de grens komen.

Het is echter onzeker of dit netwerk er komt. Het duurt waarschijnlijk enkele jaren totdat er duidelijkheid is en nog eens enkele jaren om het te realiseren. Het is in ons belang dat de realisatie van de windmolens eerder plaatsvindt. Tevens zijn er doelstellingen van de overheid dat er uiterlijk in 2020 een bepaalde hoeveelheid windenergie in Emmen moet zijn gerealiseerd. Daarom opperen we een idee voor een alternatieve opstelling. Deze is beoogd op grotere afstand van de grens, buiten het Verdrag van Meppen. Dit biedt de kans voor ons als initiatiefnemer en als omwonenden weer grip op de inhoud van het plan en het proces te krijgen. Bij de alternatieve opstelling komen de windmolens wel dichterbij de woningen dan nu is toegestaan.

Overleg met gebiedsplatform
We bespreken onze ideeën voor windmolens met het gebiedsplatform Zwartenbergerweg. Dit platform is ingesteld door de gemeente en bestaat uit omwonenden die een vertegenwoordiging zijn van de overige omwonenden. Dit gesprek staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. We hebben ons alternatieve idee recent met het gebiedsplatform besproken en het platform heeft nog geen standpunt ingenomen. In samenspraak met het gebiedsplatform zijn we tot de conclusie gekomen dat het goed is om eerst omwonenden te informeren over ons idee en welke stappen er moeten worden gezet om ons idee te kunnen realiseren. Daarom hebben we alle omwonenden binnen 2000 meter een brief gestuurd.

Steun van omwonenden is nodig
Ons alternatieve idee voldoet niet aan enkele onderdelen van de Structuurvisie Windenergie van de gemeente Emmen. Afwijken van de structuurvisie is mogelijk, maar dan is voldoende steun van omwonenden nodig. Daarom gaan wij de komende tijd in gesprek met omwonenden om te kijken of we een plan kunnen maken dat op hun steun kan rekenen. Als we 6 à 7 windmolens kunnen realiseren volgens ons alternatieve idee, gebruik makende van vergelijkbare windmolens als bij windpark Fehndorf (windpark net over de grens in Duitsland), is er meer financiële ruimte. Daarmee kunnen we omwonenden mee laten profiteren en maatregelen nemen om hinder te beperken. In de gesprekken met omwonenden doen we daarvoor een concreet voorstel.

Stappenplan
Hieronder beschrijven we de stappen die we moeten zetten om ons idee te kunnen realiseren:

 1. In gesprek met de bewoners binnen 500 meter van de windmolens
  We gaan eerst in gesprek met de bewoners binnen 500 meter van de beoogde windmolens. Hun medewerking is nodig om het plan te kunnen realiseren. We willen een goed voorstel doen vanwege het feit dat de windmolens dichter bij hun woning kunnen komen.
 2. In gesprek met de bewoners tussen 500 en 1100 meter van de windmolens
  Als we overeenstemming vinden met de bewoners binnen 500 meter, gaan we in gesprek met de bewoners die tussen 500 tot 1100 meter van de beoogde windmolens wonen. Ook deze bewoners willen we een goed voorstel doen.
 3. In gesprek met de bewoners tussen 1100 en 2000 meter van de windmolens
  Als we overeenstemming hebben met de bewoners binnen 500 meter en de bewoners binnen 500 en 1100 meter, gaan we in gesprek met de bewoners tussen 1100 en 2000 meter van de beoogde windmolens. Ook deze bewoners willen we een goed voorstel doen.
 4. Verzoek om medewerking van de gemeente Emmen
  Als het lukt om voldoende steun van omwonenden te krijgen voor ons plan, vragen we toestemming van de gemeente Emmen om het ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het is dan aan de gemeente om te besluiten of het plan wel of niet wordt uitgevoerd.

 

We beginnen binnenkort met stap 1, het gesprek met bewoners op minder dan 500 meter van de door ons beoogde windmolens. Pas als we daar overeenstemming mee hebben, gaan we naar stap 2.

We voldoen aan de normen
Windmolens mogen alleen worden geplaatst als wordt voldaan aan onder andere geluidsnormen. Deze normen voorkomen onaanvaardbare hinder bij omwonenden. We zullen bij alle woningen op 500 meter afstand of meer (ruim) voldoen aan de geluidsnormen. Bij de woningen op kortere afstand dan 500 meter leveren we op dit gebied maatwerk.

Netaansluiting
Wellicht heeft u er in de media al over gelezen: de netbeheerders geven aan dat er krapte ontstaat op het elektriciteitsnet vanwege een forse toename in het aantal aanvragen om wind- en zonneparken aan te sluiten op het net. Dit speelt met name in de provincies Groningen en Drenthe. Er worden in de media uitspraken gedaan dat het aansluiten van nieuwe wind- en zonneparken enkele jaren niet mogelijk zou zijn. Wij hebben zelf contact gezocht met de netbeheerder vanwege onder andere ons initiatief in het gebied Zwartenbergerweg. De netbeheerder gaf ons aan dat wij door kunnen gaan met de ontwikkeling van een windpark in dit gebied. Het duurt namelijk in elk geval enkele jaren voordat we de windmolens daadwerkelijk kunnen bouwen en dus een netaansluiting nodig hebben. De verwachting is dat er in die tussentijd een oplossing is voor de krapte op het elektriciteitsnet. Daar wordt reeds hard aan gewerkt door de netbeheerders.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@windenergieinemmen.nl of telefonisch via 053-4341200. U kunt vragen naar projectleider Pim van Bussel of omgevingsmanager Matthijs Oppenhuizen.
U kunt zich tevens hier aanmelden voor onze nieuwsbrief